7 K Egyesület

A HétKaland Közhasznú Egyesület
Évek óta együtt túrázó baráti társaságból az idei évben kinőtt természetjáró - túraszervező egyesület. Olyan non profit szervezet, mely elkötelezett az aktív mozgás és a szabadidős-tevékenység terjesztése mellett, s mint ilyen közösségi értékrend alapján társadalmi szerepet vállal az egészséges életmód, mozgás, természetvédelem területén. Külső források és támogatóink segítségével próbáljuk elérni, hogy túráink mindenki számára elérhetők legyenek, utazási irodákkal szemben nem törekszünk profitra, az egyesület tevékenyésge a szervezők és segítők önkéntes feladatvállaláson alapul. A részvételi dijakból a legtöbb esetben benne fogalaltatik az utazás, a szállás, sőt az étkezés kötlégeinek nagy része is. Azt szeretnénk,ha mindnki számára elérhetővé tudnánk tenni a természetjárás, s a hegymászás különbpző fajait.
A sportegyesület önkéntesen létrehozott alulról szerveződő, társadalmi alapon működő egyesület, amelyre az 1989. évi II. Törvény és az 1997. évi CLVI. törvény előírásai valamint a saját Alapszabálya az irányadók.

Az egyesület céljai és közhasznú tevékenysége

/részlet az Alapszabályból/

2. §
(1) Az egyesület céljai:
a) a hazai természetjárás és a magashegyi túrázás által az egészségesebb életmód, a csoport-, és közösségépítés, a másik emberre való odafigyelés elősegítése;
b) az aktív testmozgás által az egészséges önbizalom erősítése, a testi-lelki tartás, a mások elfogadására való készség, a kölcsönös együttműködés képessége, és a problémamegoldó-képesség növelése;
c) szélesebb látásmód kialakítása, szűkebb értelemben az egyénnek a magáért, túratársaiért és környezetéért, valamint nemzetéért érzett, tágabb értelemben az élő és élettelen világért, az emberiségért érzett felelősségtudatának erősítése;
d) hazánk és Európa történelemi és kulturális értékeinek megismerése és megismertetése;
e) a természetjárás különböző formáinak, mint a táborozás, a gyalogtúrázás, a hegymászás, „via ferrata”-zás, a sziklamászás, kerékpár- és vízitúrázás, barlangászás megismertetése és népszerűsítése, a biztonságos sportolásra törekvés a programok során;
f) a természetjárás megismertetése olyan személyekkel is, amelyek helyzetüknél fogva hátrányos helyzetben vannak: az anyagilag rosszabb helyzetben lévők, a mozgásszegény kultúrában felnövekvő fiatalok, a hátrányos családi háttérrel rendelkező gyerekek és kamaszok, a sokgyermekes családok;
g) a magányos és hátrányos helyzetű személyek csapat-integrációja közösen átélt „kalandok” segítségével;
h) lehetőség biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a kitűzött értékes cél megvalósításáért áldozatot is vállalni tudó magatartásforma kialakítása;
i) a családok támogatása, a korosztály-specifikus programok mellett olyan családbarát programok megvalósítása, melyekben a családok minden tagja együttesen részt tud venni;
j) a társadalomban a család, mint érték gondolatának erősítése;
k) figyelemfelhívás a természet értékeire;
l) tudatos természetjárás, a természet megóvása, értékeinek védelme, a környezetünkért és természet iránt való felelősségteljes gondolkodás és az ebből fakadó cselekvés támogatása.
(2) Az (1) pontban vázolt célok megvalósítása érdekében az egyesület főként az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
a) nevelés, oktatás, képességfejlesztő ismeretterjesztés;
b) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével;
c) természetvédelem;
d) szociális tevékenység, családsegítés;
e) környezetvédelem;
f) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyelőségének elősegítése;
g) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság-érdekképviselet.
(3) Az egyesület – mint közhasznú szervezet – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
(4) Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködhet minden olyan hazai, külföldi és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel és szövetséggel, amely segíti az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.