Jégbefagyott világ

Jégbefagyott világ

A szurdokok világa , a Felvidék gyöngyszeme ...
Az Ala­csony-Tát­ra mel­lett ­he­lyez­ke­dik el a Felvidék egyik leg­nép­sze­rűbb ki­rán­du­ló­he­lye és nemzeti parkja, ré­gi ne­vén: Fel­vi­dék Pa­ra­di­cso­ma. A sebes hegyi patokok, és dübörgő vízesések, amelyek a szurdokok leglátványosabb részei, télen mozdulatlannál dermednek. Ezt a túrát azoknak az átlagos erőnlétű kirándulóknak, túrázóknak ajánljuk, akik éreznek magukban kedvet s bátorságot, hogy kicsit izgalmasabb téli túrát tegyenek a szurdokok világában.

 

 • ideje: 2013. január 25-27. (3 nap)
 •  helyszín: Felvidéki-turistaparadicsom, Felvidék
 • nehézségi szint: 3-4. kalandszint
 • utazás: kisbusszal, szeméylautóval
 • létszám: max. 14 fő
 • részvételi díj: 24.000 Ft (visszanemjáró: előleg 14.000 közleményben 2013_01_24FTP és a neved szerepeljen!)
  tartalmazza: utazást, szállást, meleg vacsorákat, nemzeti-park belépőket, felszerelés-kölcsönzést
  nem tartalmazza: az egyéni élelmet, biztosítást
 • szállás: hangulatos vendégházban
 • a túravezető: Udvardy Miklós, miki, 20-325-2426

 


 

A Felvidék Turista pradicsomát, az egyedül álló természeti látnivalókban gazdag szudokvilágot ma Szlo­vák Pa­ra­di­csomnak vagy Szlovák Turistaparadicsomnak is szokták nevezni. Jellegében a Rám-szakadékra hasonlít, ám napokon keresztül túrázhatunk a szurdokokban, melyekben sűrűn találunk fém tálcát, kapaszkodó láncot, vaslétrát, dorongot. Csodálatos "vízesések" között, néhol magasan, szűk szurdok tetején, vagy éppen sziklafalak között  vezetnek a turistautak.

Ebbe a csodálatos és izgalmas szurdok-világban nyerhetünk bepillantást. Télen telis-tele van jégfolyókkal, függő és álló jégcsapokkal, jégszobrokkal, ugyanakkor a hely bejárása különösen nagyobb tapasztalatot, erőnlétet vagy technikai tudást nem igényel. A csúszos jégen hágóvasainkkal biztonságban érezhetjük magunkat, sőt ha a természet erői kedveznek nekünk még a jégmászás kipórbálására is lehetőségünk adódhat.

A téli képeket web-technikai hibák miatt egyenlőre nem lehet feltöltetni. Remélem senkit nem téveszt meg az őszi színeiben pompázó szurdokvilág. Télre, hóra és jégre lehet számítani.
A kellemetlenség orvoslásaként korábbi téli szrudok-túrán készült képekből meríthetünk téli hangulatot. Itt.

 

 Programterv:
1 nap:
Bu­da­pest – Erdőalja parkoló – Szárazvíz szurdok
Ko­ra reg­gel in­du­lunk kis­bus­­szal Bu­da­pest­ről. Még a dél­előtt fo­lya­mán megérkezünk a hegylábához, ahonnan egyenesen elindulunk az első túránkra. Kocsinkat az Er­dő­al­ja  ne­vű par­ko­ló­ban hagyjuk, mely a Felvidék Pa­ra­di­csom­ba in­du­ló tú­rák egyik ked­velt ki­in­du­ló­pont­ja. Mi is in­nen a Szá­razvíz nevű szur­dok be­já­rá­sá­ra indulunk. Az út­vo­nal el­ső sza­ka­sza kön­­nyű, a má­so­dik sza­kasz­on azon­ban meg­je­len­nek az oly­kor 10-20 mé­teres, sziklafalhoz rögzített fém­lét­rák, amik ál­ta­lá­ban víz­esé­sek mel­lett ve­zet­nek felfelé a szur­dok­ban. A Suchá Belá öt ha­tal­mas víz­esést foglal magába, amiket ter­mé­sze­te­sen mind lát­ha­tunk. Mi­vel a ki­épí­tett szur­do­kok csak egy irány­ba, fel­fe­lé jár­ha­tó­ak, ezért egy má­sik ös­vé­nyen eresz­ke­dünk vis­­sza - minden bionnyal már fejlámpáink fényénél  Erdőalja par­ko­ló­já­ba. Ez az út­vo­nal nem tar­to­gat sem­mi ne­héz­sé­get, vi­szont gyö­nyö­rű fe­nyő­er­dő­ben ve­zet. Az es­ti órák­ban érkezünk vissza szálláshelyünkre, ahol a megérdemelt pihenés és meleg vacsora vár minket.

2. nap:
Pila -- Hernád-áttörés – Kolostor-szurdok- Kysel
Ezen a na­pon a Felvidék Pa­ra­di­csomának legizgalmasabb szurdokjaiban teszünk egész na­pos tú­ránk­ra. A szállásunkról kocsival indulunk el a parkolóig, majd nemsokára a Her­nád völ­gyé­be foly­tat­juk gya­log­tú­rán­kat a Her­nád-át­tö­rés­ben. Itt a fo­lyó egy kes­keny és füg­gő­le­ges szik­la­fa­lak­kal ha­tá­rolt szur­dok­völgy­ben ha­lad több kilométer hos­­szan. Ezt a szur­do­kot nem jár­hat­nánk be, ha nem épí­tet­tek vol­na a szik­la­fal­ba szám­ta­lan fém­pal­lót, me­lyek a víz fe­lett ve­zet­nek min­ket. Helyenként a sziklafalakról lecsorgó víz jéggéfagyva oriási jégtömböket alkot megnehezítve a lét­rák és hi­dakon való előrejutást. Gya­log­tú­rán­kat a befaygyott Ko­los­tor-szur­dok­ban foly­tat­juk, ahol szin­tén csak látványos módon el­he­lye­zett lét­rák se­gít­sé­gé­vel ju­tunk elő­re a víz­esé­sek­kel tűz­delt, me­re­dek és szűk szur­dok­völgy­ben. Nem­so­ká­ra egy kö­zép­ko­ri ko­los­tor rom­ja­i­hoz érkezünk. Itt meg­pi­he­nünk, majd folytatva a túrát egy gyö­nyö­rű, kis szurdokot, a Kysel szurdokot járjunk végig. Méltán mondhatjuk, hogy ez a rövid, kicsit több, mint fél óra alatt bejárható szurdok a leglátványosabb hely az egész turista paradicsomban.

2. nap altrernatív programja:
Pila – Piecky-szurdok- Pila
Mai napi túránk a Piecky szurdokba vezet minket. Először egy széles befagyott patak mederben haladunk, mely igen szép, de talán már hiányoljuk az előző napokban megszokott a létrákat, dorongpallókat, láncokat. Nem kell sokat aggódnunk a izgalmas kihívások miatt. A patakmederben haladva egyik kanyarban hirtelen feltűnik a Nagy vízesés, és mellette az első pillantásra talán ijesztő magasságba vezető vaslétra. Legyőzve a közel 25 m –s létrát, igazi szűk szurdokban találjuk magunkat. A patakmeder annyira szűk, hogy haladni csak a turisták kedvéért kiépített fa doronglétrákon tudunk, miközben lábunk alatt, mélyen a jgé kérge alatt folyik a patak, mely a Glac nyugati lejtőin ered és a Nagy Fehér vízbe torkollik szálláshelyünk, Pila település mellett.  

3. nap:
Pila – Tamásfalvi kilátó -- Budapest

Reggeli indulás után a Turista-paradicsom Keletii felébe indulunk, felfedező utunkra. Eleinte a Nagy fehérvíz mellett vezet utunk, majd elérkezünk a Fehér patak látványos torkolatához. Innen egy függőhídon átkelve meredek kaptatón közlíthetjük meg a Tamásfalvi kilátóhelyet. Igen látványos kihasalva a sziklákra több száz méteres mélységben húzodó szurdokokra tekinteni. Búcsúpillantást vetve a szurdokok világára hazaindulunk, hogy élményekkel gyarapodva az esti órákban Budapestre érkezhessünk.

 

Szükséges felszerelés:
vízhatlan bakancs, kamásli, kishátizsák, fejlámpa, téli túraruházat, eső és szél álló réteg, fényképező, hideg élelem, ...
Hágóvas, jégcsákány,- az egyesület biztosítja


Kalandra fel!

Jelentkezés