Emléktúra a Turistaparadicsomban

 

• ideje: 2012. március 15-18.

helyszín: Felvidéki-turistaparadicsom, Felvidék
• nehézségi szint: 4. kalandszint
• utazás:  kocsikkal
• létszám: 10-15 fő
részvételi díj: 19.000- Ft , előleg: 10.000- Ft
tartalmazza: utazást, szállást, meleg vacsorákat, nemzeti-park belépőket, szervezést
nem tartalmazza: az egyéni élelmet, biztosítást
• szállás: hangulatos vendégházban

 

 


Ezt a túrát    -   t a v a l y   m á r c i u s i    -  hasonló túra emlékére ajánlom. Az ott szerzett élmények és ott megismert emberek nagy változást idéztek elő bennem.
A turistaparadicsom útvonalakban és látnivalókban olyan gazdag, hogy hetekig lehetne járni, szépséget és nyugalmat meríteni belőle. Most ismét télen megyünk, jó eséllyel találkozhatunk a jéggé dermedt szurdokpatakokkal, jégtömb-vízesésekkel.

Jelenleg - február végén  - a Turistaparadicsom ugyanolyan fagyott szépséges állapotban van, mint ahogy tavaly márciusban megtapasztaltuk. A következő hetek változásai által hagyjuk magunkat meglepni. Tudjuk: a legjobbat fogjuk kapni a természettől.
    Ízelitőül a  2011-es túra fényképei megnézhetők az alábbi link alatt: képek   

Alább meghagytam egy régebbi leírást, mely a Turistaparadicsom legszebb részein vezető utakat mutatja be. A gyakorlottságunk és lelkesedésünk függvényében azonban a leírt utaktól szabadon eltérhetünk. 

Kalandra fel!

Tesó

 

A pontos indulási időt, felszereléslistát és hoznivalókat nemsokára itt ill. az emailben közlöm. 

 

 

A Felvidék gyöngyszeme,
...lenyűgözően szép és izgalmas.

Az Ala­csony-Tát­ra mel­lett ­he­lyez­ke­dik el a Felvidék egyik leg­nép­sze­rűbb ki­rán­du­ló­he­lye és nemzeti parkja, ré­gi ne­vén: Fel­vi­dék Pa­ra­di­cso­ma. Szlo­vák Pa­ra­di­csomnak vagy Szlovák Turistaparadicsomnak is szokták nevezni, nem véletlenül, hisz egye­dül­ál­ló ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók­kal ké­nyez­te­ti a bakancsos tu­ris­tá­kat.

.Jellegében a Rám-szakadékra hasonlít, ám napokon keresztül túrázhatunk a szurdokokban, melyekben sűrűn találunk fém tálcát, kapaszkodó láncot, vaslétrát, dorongot. Csodálatos vízesések között, néhol magasan, szűk szurdok tetején, vagy éppen sziklafalak között  vezetnek a turistautak.
A Hernád-áttörés, a Felvidék gyöngyszeme és turistaparadicsoma, melyről mindez valóban elmondható. Igazán csodálatos és izgalmas hely, ugyanakkor különösen nagyobb tapasztalatot, erőnlétet vagy technikai tudást és felszerelést nem igényel.

 

 

 

Programterv:
1 nap:
Bu­da­pest – Erdőalja parkoló – Szárazvíz szurdok
Ko­ra reg­gel in­du­lunk Bu­da­pest­ről. Még a dél­előtt fo­lya­mán megérkezünk a szálláshelyünkre, ahonnan gyors kipakolás után elindulunk az első túránkra.

Kocsinkat a Er­dő­al­ja  ne­vű par­ko­ló­ban hagyjuk, mely a Felvidék Pa­ra­di­csom­ba in­du­ló tú­rák egyik ked­velt ki­in­du­ló­pont­ja. Mi is in­nen a Szá­raz víz-szur­dok be­já­rá­sá­ra indulunk. Az út­vo­nal el­ső sza­ka­sza kön­­nyű, a má­so­dik sza­kasz­on azon­ban meg­je­len­nek az oly­kor 10-20 mé­teres, sziklafalhoz rögzített fém­lét­rák, amik ál­ta­lá­ban víz­esé­sek, télen jégfalak mel­lett ve­zet­nek felfelé a szur­dok­ban. A Suchá Belá öt ha­tal­mas víz­esést rejt, amiket ter­mé­sze­te­sen mind lát­ha­tunk. Mi­vel a ki­épí­tett szur­do­kok csak egy irány­ban, fel­fe­lé jár­ha­tó­ak, ezért egy má­sik ös­vé­nyen eresz­ke­dünk vis­­sza Erdőalja par­ko­ló­já­ba. Ez az út­vo­nal nem tar­to­gat sem­mi ne­héz­sé­get, vi­szont gyö­nyö­rű fe­nyő­er­dő­ben ve­zet. Az es­ti órák­ban érkezünk vissza szálláshelyünkre, ahol a megérdemelt pihenés, főzés és meleg vacsora vár minket.

 

2. nap:
Pila -- Hernád-áttörés – Kolostor-szurdok- Kysel
Ezen a na­pon a Felvidék Pa­ra­di­csomának legizgalmasabb szurdokjaiban teszünk egész na­pos tú­ránk­ra. A szállásunkról kocsival indulunk el a Csingó parkolójáig, majd nemsokára a Her­nád völ­gyé­be foly­tat­juk gya­log­tú­rán­kat a Her­nád-át­tö­rés­ben. Itt a fo­lyó egy kes­keny és füg­gő­le­ges szik­la­fa­lak­kal ha­tá­rolt szur­dok­völgy­ben ha­lad több kilométer hos­­szan. A víz által vájt völgy bejárását mesterséges módon a szik­la­fal­ba épített szám­ta­lan fém­pal­ló teszi lehetővé , me­lyek a víz fe­lett ve­zet­nek min­ket. Az elő­re­ju­tást oly­kor lét­rák és hi­dak is se­gí­tik. Gya­log­tú­rán­kat a Ko­los­tor-szur­dok­ban foly­tat­juk, ahol szin­tén csak látványos módon el­he­lye­zett lét­rák se­gít­sé­gé­vel ju­tunk elő­re a víz­esé­sek­kel tűz­delt, me­re­dek és szűk szur­dok­völgy­ben. Nem­so­ká­ra fennsíkon található  kö­zép­ko­ri ko­los­tor rom­ja­i­hoz érkezünk. Itt meg­pi­he­nünk, majd folytatva a túrát egy gyö­nyö­rű, kis szurdokot, a Kysel szurdokot járjunk végig. Méltán mondhatjuk, hogy ez a rövid, kicsit több, mint fél óra alatt bejárható szurdok a leglátványosabb hely az egész turista paradicsomban.

3. nap:
Pila- Nagy-Solyóm szurdok - Pila
vagy
Kitartóbbak a Sólyom-völgybe tehetünk látogatást, ahol a Nemzeti Park legmagasabb vízesését mászhatjuk meg, a 72m-s Fátyol -vízesést.
(részletesebb leírást nemsokára...)

4. nap:
Pila – Piecky-szurdok -- Budapest
Ezúttal a szálláshelyünkről gyalog indulunk mai túránkra, a Piecky szurdokba. Először egy széles patak mederben haladunk, mely igen szép, de talán már hiányoljuk az előző napokban megszokott a létrákat, dorongpallókat, láncokat. Nem kell sokat aggódnunk a izgalmas kihívások miatt. A patakmederben haladva egyik kanyarban hirtelen tűnik fel a Nagy vízesés, és mellette az első pillantásra talán ijesztő magasságba vezető vaslétra. A közel 25 méteres létra megmászása után, igazi szűk szurdokban találjuk magunkat. A patakmeder annyira szűk, hogy haladni csak a turisták kedvéért kiépített fa doronglétrákon tudunk. A patak a Glac nyugati lejtőin ered és a Nagy Fehér vízbe torkollik szálláshelyünk, Pila település mellett.   

Kora délutánra érünk vissza szálláshelyünkre, ahonnan még egy búcsúpillantást vetve a szurdokok világára hazaindulunk, hogy élményekkel gyarapodva az esti órákban Budapestre érkezhessünk.

 

Szükséges felszerelés:
vízhatlan bakancs, kishátizsák, fejlámpa, eső álló réteg, fényképező, ...

Téli képek:


Kalandra fel!

Jelentkezés